REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Sticanje državljanstva naturalizacijom i naturalizacijom supružnika

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Svrha procedure jeste sticanje kosovskog državljanstva.

Opis: Podnosioci prijave moraju aplicirati za dobijanje državljanstva u Kancelariji za prijave. Zahtev se mora podneti licno. Podnosilac prijave predaje popunjen obrazac i polaže zakletvu prihtavajuci pravni i ustavni poredak. Popunjena prijava se šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova gde centralna komisija za državljanstvo odlucuje da li su uslovi za dobijanje državljanstva ispunjeni. Kada ministar donese odluku maticar je sprovodi u delo.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime (ime roditelja) prezime
 • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)
 • Trenutno prebivalište

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 180

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige rodenih i izvod iz maticne knjige vencanih (za parove u braku) (Originalna)
 • Dokaz o važecoj dozvoli za boravak u trajanju od 5 godina u Republici Kosovo (Originalna)
 • Dokaz o nepostojanju državnih finansijskih obaveza (Originalna)
 • Dokaz o adekvatnim uslovima stanovanja (za podnosioce prijave i njihove osobe koje izdržavanja) (Originalna)
 • Dokaz o osnovnim veštinama na jednom od zvanicnih jezika (Overena kopija)
 • Dokaz o nepostojanju tekuce kriminalne istrage i osudivanja za krivicno delo (Originalna)
 • Dokument koji pokazuje posedovanje dovoljno sredstava za njegovo/njeno obezbedivanje života lica koje se izdržava (Originalna)
 • Identifikacioni dokument (Originalna)
 • Pisana izjava gde se priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosovo (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige vencanih koji dokazuje postojanje trogodišnjeg pravno važeceg braka sa državljaninom/državljankom Kosova (za zahtev za državljanstvo supružnika) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena