REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dëshmi e vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Pajisja e qytetarit me dëshmi të vdekjes së personit të caktuar (zakonisht familjarit) për inicimin e procedurës së trashëgimisë.

Opis: Pala paraqet kërkesën për dëshmi të vdekjes në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari e verifikon në Librin Amzë të Vdekjes dhe e pajisë palën me dëshmi të vdekjes.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri (emri i prindit) dhe mbiemri i të vdekurit
  • Data dhe vendi i lindjes
  • Data, vendi, (ora) i vdekjes
  • Vendi ku i vdekuri ka pasur vendbanim/vendqendrim
  • Emri dhe Mbiemri i trashëgimtarëve
  • Informatat e përgjithme për trashegimtarët (numri personal, etj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e vdekjes (Kopje)
  • Dëshmi për pasurinë monetare (para të gatshme, letra me vlerë) (Kopje)
  • Dëshmi për pasurinë e patundshme (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena