REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Certifikatë e Vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Pajisja me certifikatë të vdekjes

Opis: Kërkesa për pajisje me certifikatë të vdekjes bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile. Kërkesën mund ta bëjë familjari, institucioni ose personi që ka qenë prezent në rastin e vdekjes. I vdekuri duhet të jetë i regjistruar në sistemin elektronik të gjendjes civile, për ta mundësuar lëshimin e certfikatës së vdekjes.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i të vdekurit
  • Numri personal i të vdekurit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Fletëpagesa (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena