REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava smrtnog slucaja koji se zadesio van teritorije Kosova

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Dozvoljava prijavu smrtnog slucaja osobe cija se smrt zadesila van zemlje kako bi se ažurirali podaci u maticnim knjigama umrlih.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za prijavu smrtnog slucaja koji se zadesio van Kosova. Ukoliko je dokumentacija kompletna, smrtni slucaj ce ubrzo nakon toga biti zaveden u Maticnu knjigu umrlih. Nakon zavodenja smrti, sistem automatski prosleduje podatke u registar maticne knjige rodenja i blokira zapise o rodenju te osobe.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime preminulog
  • Ime i prezime podnosioca zahteva (srodstvo sa preminulim)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Originalna)
  • Licna karta (preminulog) (Overena kopija)
  • Potvrda o prebivalištu (preminulog) (Originalna)
  • Licna karta (osobe koja podnosi zahtev) (Originalna)
  • Potvrda o prebivalištu (osobe koja je podnosilac zahteva, ukoliko je ista gradanin Kosova) (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena