REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Regjistrimi i vdekjes së ndodhur jashtë territorit të Kosovës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Mundësohet regjistrimi i vdekjes së përsonit, vdekja e të cilit ka ndodhur jashtë Kosovës për të përditësuar të dhënat në rregjistrin LAV

Opis: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile për regjistrim të vdekjes së ndoshur jasht Kosovës. Nëse dokumentacioni është i kompletuar vdekja regjistrohet menjëherë në Librin Amzë të Vdekjes. Në momentin e regjistrimit të vdekjes sistemi automoatikisht i përcjell të dhënat në regjistrin e lindjes dhe i bllokon shënimet e lindjes të atijë personi.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri (Emri i Prindit) Mbiemri i personit që ka vdekur
  • Emri dhe Mbiemri i personit që e bënë kërkesën (lidhja me të vdekurin)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e Vdekjes (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (i të vdekurit) (Kopje)
  • Vërtetimin e vendbanimit (i të vdekurit) (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (i personit që e bënë kërkesën) (Origjinal)
  • Vertetimin e vendbanimit (i personit që e bënë kërkesën, nëse është shtetas i Kosovës) (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena