REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Kasna prijava se vrši u maticu umrlih (nakon perioda od 30 dana)

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Smrtni slucajevi koji nisu proglašeni unutar predvidenog roka u maticnu knjigu umrlih (30 dana) mogu biti registrovani kasnije, i naknada registracije mora biti placena nakon toga.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za kasnu prijavu u maticnu knjigu umrlih. Maticar ce ispitati i izdati odluku i prijavi smrtnog slucaja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime (ime roditelja) lica cija je smrt prijavljena
  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (adresa, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih preminulog (Originalna)
  • Dokaz o smrti iz zdravstvene ustanove (ukoliko se smrt desila u zdravstvenoj instituciji) (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda da preminuli nije bio u Registru civilnog statusa u mestu smrti (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige vencanih (ukoliko je lice bilo u braku) (Originalna)
  • Dvoje svedoka koji mogu da potvrde smrt preminulog (ukoliko je smrt nastupila van zdravstvene institucije) (Originalna)
  • U slucaju nasilnih/iznenadnih smrti, zahteva se dokument tužioca izdat u mestu smrti lica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena