REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Regjistrim i vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Regjistrimi i rregullt i vdekjes, brenda afatit prej 30 ditësh.

Opis: Kërkesën e bënë pala për regjistrimin e vdekjes në Zyrën e Gjendjes Civile. Pala e sjell dokumentacionin, varsisht prej rastit ku ka ndodhur vdekja, (shtëpi apo spital) dhe vdekja regjistrohet në sistemin elektronik të Gjendjes Civile.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbimeri
  • Të dhënat e përgjithshme të personit që paraqitet për regjistrimin e të vdekurit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dite

Potrebna dokumentacija

  • Certifikatën e Lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimin e të ndjerit (Kopje)
  • Letërnjoftimin e përsonit që e paraqet vdekjen, paraqitësi të jëtë në sistem (Kopje)
  • Certifikatën e martesës (nëse ka qënë i martuar) (Origjinal)
  • Certikata e Vdekjes (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena