REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Brak u zgradi Opštine nakon radnog vremena kancelarije

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Gradanima je dozvoljeno da stupe u brak na dogovoreni datum oko koga su se složili Registar i podnosilac prijave.

Opis: Podnosilac prijave može podneti prijavu za brak Kancelariji za prijave. Registar ce zahtevati neophodnu dokumentaciju i zapise o ‘izjavi o braku’ u elektronskom sistemu civilnog statusa. Nakon 2 dana od proglašenja braka isti se može ostvariti. Datum braka ce odrediti Registar u sporazumu sa osobama koje žele da stupe u brak.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Ime roditelja
  • Licni broj
  • Mesto rodenja
  • Državljanstvo

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Uverenje o bracnom stanju (Originalna)
  • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
  • Licne karte dva svedoka (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena