REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Lidhja e martesës në objektin e Komunës, gjatë orarit zyrtarë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: I mundësohet qytetarëve lidhja martesore për datën që caktohet me marrëveshje në mes Ofiqarit dhe palës.

Opis: Pala e bën kërkesën për lidhjen e martesës në Zyrën e Pranimit. Offiqari kërkon dokumentacionin e nevojshëm dhe e regjistron 'shpalljen e martesës' në sistemin elektronik të gjendjes civile. Pas 2 dite të shpalljes së martesës lejohet lidhja e martesës. Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat që dëshirojnë të lidhin martesën.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i prindërve
  • Nr.Personal
  • Vendlindja
  • Shtetësia

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Ekstrakti i Lindjes (Kopje)
  • Certifkata e statusit martesorë (NUK KA)
  • Certifikata e vendbanimit (Kopje)
  • Letërnjoftimin e dy dëshmitarëve (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena