REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Humbja e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim për personat e mitur

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: I mundësohet palës humja e shtetësisë së Kosovës, për të fituar shtetësinë e një shteti tjetër.

Opis: Kërkesa bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile nga prindërit e të miturit. Pala e plotëson formularin dhe e kompletohet kërkesën me dokumentacionin e nevojshëm. Zyrtari përgjegjës e dërgon lëndën në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku komisioni për shtetësi vendos a janë plotësuar kushtet për lirim nga shtetësia. Nëse vendoset për lirimin e shtetësisë pala e bënë tërheqjen e vendimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku edhe paguan taksën e shërbimit. Pastaj zyrtari i Gjendjes Civile e bënë zbatimin e vendimit në Regjistrin e Gjendjes Civile.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

 • Emri (emri i prindit) Mbiemri
 • Informatat e përgjithshme të prindërve (numri kontaktues, numri personal)
 • Data dhe vendi i lindjes i fëmiut
 • Adresa në shtetin e huaj dhe adresa në Kosovë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Dëshmi për posedimin e shtetësisë së shtetit tjetër apo garancionin se kjo shtetësi do ti jepet (Origjinal)
 • Certifikata e Lindjes (Origjinal)
 • Certifikata nga regjistrat e gjendjes civile të prindërve (Kopje)
 • Dëshmi mbi vendbanimin e fundit në Republikën e Kosovës (Origjinal)
 • Dëshmi mbi vendbanimin /vendqëndrimin e shtetit të huaj, ku banon (Origjinal)
 • Kopja e dokumentit të identifikimit të të miturit, nëse e posedon (Kopje)
 • Kopja e dokumentit të identifikimit të dy prindërve (Kopje)
 • Deklarata e pajtimit me shkrim e prindërve (Origjinal)
 • Deklarata me shkrim e pajtimit të të miturit (mbi 14 - nën 18 vjec) (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena