REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Anullim i dyfishtë në Regjistrin e Gjendjes Civile të lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Përmirësimi i regjistrimeve të dyfishta të një personi në regjistrat e gjendjes civile.

Opis: Në rastet kur lindja e fëmiut është regjistruar në dy komuna (vendbanimin e prindërve dhe komunën e lindjes) qytetari e bënë kërkesën për anulimin e regjistrimit të dyfishtë. Kërkesa bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile me dokumentacion të kompletuar i cili shqyrtohet nga zyrtari i gjendjes civile. Zyrtari e bënë anulimin e regjistrimit të dyfishtë duke u kujdesur që të mbes në fuqi regjistrimi i bërë në komunën e lindjes (sipas flëteparaqitjes nga institucioni shëndetësorë)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Ekstrakti i lindjes të të dy prindërve të fëmiut (Origjinal)
  • Dokumenti i martesës (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit nga komuna ku është bërë regjistrimi i dyfishtë (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena