REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Regjistrimi i fëmijëve të braktisur (ose të gjetur)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Regjistrimi i fëmijës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile

Opis: Regjistrimi i fëmijëve bëhet në Zyrat e Gjendjes Civile të vendit ku është gjetur fëmija me aktvendim të Qendrës për Punë Sociale ku qendra ai cakton emrin dhe mbiemrin fëmiut, pastaj Gjykata sjell vendimin për themelim të adoptimit ku fëmiut mund ti ndryshohet emri dhe/ose mbiemri

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Aktvendimin (Origjinal)
  • Kërkesën e bën edhe personi i cili adopton fëmijën e gjetur bashkë me aktevendimin (NUK KA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena