REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijavljivanje napuštene (pronadene) dece

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Prijavljivanje dece u Elektronski sistem civilnog statusa

Opis: Prijavljivanje dece se vrši u Maticnoj kancelariji u mestu gde je dete pronadeno, i to nakon odluke Centra za socijalni rad. Pritom ce Centar odrediti ime i prezime deteta, a zatim ce sud odluciti o odredivanju usvajanja deteta, pri cemu se ime i/ili prezime deteta može promeniti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Odluka (Originalna)
  • Prijavni obrazac takode može priložiti osoba koja usvaja pronadeno dete zajedno sa odlukom (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena