REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Regjistrim i rregullt i foshnjeve të lindura në institucionin shëndetësorë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Regjistrimi i foshnjës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile në afatin e rregullt të regjistrimit.

Opis: Pala e paraqet kërkesën në Zyrën e Gejndjes Civile për regjistrim të foshnjës. Në bazë të dokumenteve të paraqitura nga Qendra Medicinale zyrtari e bënë regjistrimin në Sistemin e Gjendjes Civile. Regjistrim i rregullt konsiderohet cdo regjistrim i foshnjave deri në 30 ditë nga dita e lindjes.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri i prindërve
  • Emri i foshnjës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Fletëparaqitja e Spitalit (Kopje)
  • Leternjoftimet e prinderve (nëse nuk janë të martuar) (Kopje)
  • Certifikata e martesës (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena