REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Deklarata e bashkësisë familjare

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Deklarata familjare nevoitet që të kompletohet dokumentacioni i nevojshëm për vizë, bursë studentore, etj.

Opis: Pala e bënë kërkesën për deklaratë të bashkësisë familjare në zyrën e gjendjes civile. Për marrjen e deklaratës së bashkësisë familjare duhet regjistruar të gjithë anëtarët e familjes në regjistrin e gjendjes civile dhe kështu të kompletohet pasqyra e anëtarëve të familjes. Pala pajiset me deklaratë të bashkësisë familjare me numrin serial të posaçëm.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri, i të gjithë anëtarëve të familjes
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi/ pasaporta për të gjithë anëtarët e familjes (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena