REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Certifikatë e gjendjes martesore

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Pajisja e qytetarit me certifikatë që dokumenton se ai person nuk ka lidhje martese. Në rastet më të shpeshta ju nevoitet qytetarëve të Kosovës për të lidhur martesë në shtetet tjera.

Opis: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari e verifikon statusin civil të palës në librin Amzë. Vërtetohet që pala nuk ka lidhur martesë më parë dhe regjistrohet ekstrakti me statusin i/e pa martuar. Pala pajiset me certifikatë të statusit martesore brenda ditës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (numri personal, kontakt informatat)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftim (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena