REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Svrha procedure jeste dodeljivanje uverenja o prebivalištu kao deo potrebne dokumentacije za razlicite aplikacije.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi. Službenik na osnovu maticnog broja potvrduje da li je gradanin registrovan u elektronskom sistemu civilnog registra i potvrduje informacije, ukljucujuci prebivalište. Podnosilac prijave izvršava uplatu i dobija uverenje o državljanstvu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) i prezime
  • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena