REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Izvod iz maticne knjige rodenih i registracija u elektronskom civilnom registru omogucavaju gradaninu da po potrebi preuzme izvode iz maticne knjige rodenih iz bilo koje opštine na Kosovu.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji i daje maticni broj. Ukoliko podnosilac prijave nije registrovan u sistemu Maticnog registra (Elektronski sistem registracije civilnog statusa) službenik ce prvo registrovati stranku, a zatim joj dodeliti izvod iz maticne knjige rodenih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena