REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Certifikatë e lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Cilj: Pajisja e qytetarëve me certifikatë të lindjes.

Opis: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Nga pala kërkohet vetëm numri personal. Zyrtari e pajis palën me certifikatë të lindjes.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri
  • Numrin Personal

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi / pasaporta (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena