REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Zyra e Prokurimit - Kontratë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi është qe të zgjidhet një operator ekonomik që është më i favorshëm.

Kërkesë për kuotim të çmimeve

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Të sigurohet shërbimi ose furnizimi më kualitativ dhe më I lirë.

Kërkesë për tenderim me procedurë të hapur me vlerë të mesme (furnizim, shërbim dhe punë)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Mundësohet proces i drejtë dhe transparent gjatë konkurrimit të bizneseve për punë të caktuar.

Kërkesa për kuotim me vlerë minimale

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Të sigurohet shërbimi / furnizimi /puna më kualitative dhe më e lirë.