REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për leje gropimi për ndërtimin e trasavekabllovike dhe ajrore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrejtë termofikimi dhe rrjetin elektrike të tensionit të lartë

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjit dokumentet e kërkuara. Paraprakisht projekti kontrollohet, bëhet vizita në terren, aprovohet, paguhet taksa dhe lëshohet leja e ndërtimit

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Emri i kompanisë
 • Informatat e përgjithshme të kompanisë
 • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit
 • Përshkrim I shkurtër I qëllimit të kërkesës
 • Informatat për personin kontaktues

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopja e planit (Origjinal)
 • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
 • Projekti (Origjinal)
 • Dokumentacioni teknik I ndërrmarrjes projektuese e cila e harton projektin kryesorë për leje ndërtimore (Origjinal)
 • Vërtetimi I tatimit në pronë (Origjinal)
 • Pelqimet per poziten e infrastrukturave teknike (Hidrosistemi Radoniqi, PTK, IPKO Ngrohtorja e Qytetit, KEDS) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion