REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për leje për ndërtimin/vendosjen e trafosatacionet shtyllë dhe blinde

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Paisja me leje për vendosjen e trafostacioneve për furnizim me energji elektrike

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara. Paraprakisht projekti kontrollohet, bëhet vizita në terren, aprovohet, paguhet taksa dhe leshohet leja e ndërtimit-vendosjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri I kompanisë
  • Informatat e përgjithshme të kompanisë
  • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit/vendosjen
  • Përshkrim I shkurtër I qëllimit të kërkesës
  • Informatat për personin kontaktues

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Projekti (Origjinal)
  • Pëlqimi ekektroenergjetik (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion