REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për leje për ndërtimi/vendosjen e objekteve të infrastrukturës si Antena (GSM) dhe antena interneti të ngjashme

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Pajisja me leje për vendosjen/ndërtimin e antenave

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjit dokumentet e kërkuara. Në rastet kur kërkohen pëlqime prej organeve përgjegjëse me një shkresë zyrtare caktohet një afat për marrjen dhe prezantimin e tyre. Paraprakisht projekti kontrollohet, aprovohet, paguhet taksa dhe lëshohet leja e ndërtimit-vendosjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri I kompanisë
  • Informatat e përgjithshme të kompanisë
  • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit/vendosjes
  • Përshkrim I shkurtër I qëllimit të kërkesës
  • Informatat për personin kontaktues

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Projekti (Origjinal)
  • Pelqimi mjedisor (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion