REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për kuotim me vlerë minimale

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Të sigurohet shërbimi / furnizimi /puna më kualitative dhe më e lirë.

Përshkrimi: Zyra e prokurimit iu jep formularët e kuotimit së paku 3 operatorëve ekonomik për të konkurruar. Operatori ekonomik e dorëzon formularin të plotësuar dhe të vulosur bashk me dokumentet përcjellëse. Zgjedhet oferta e operatorit ekonomik me të lirë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri i Operatorit Ekonomik (OE)
  • Adresa
  • Emri dhe pozita e personit kontaktues për OE
  • Informatat e kontaktit
  • Përshkrimi i objektit të kontratës (artikulli/puna/shërbimi)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e Numrit Fiskal (në rastet e bizneseve të regjistruara para 2013) (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion