REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kancelarija za nabavke - ugovor

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Svrha je odabir najpovoljnijeg privrednog subjekta.

Përshkrimi: Ugovor se zakljucuje izmedu kancelarije za nabavke i privrednog subjekta.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 40

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o poslovanju (Kopija)
  • PDV uverenje (Kopija)
  • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
  • Potvrda poreske uprave (Originalna)
  • Ostalo, na osnovu prirode posla (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion