REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Taksë për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Qëllimi: Qellimi i kësaj procedure është regjistrimi i automjeteve.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në Zyrën e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa për taksen e regjistrimit të automjeteve, kërkohet dokumentacioni përkatës, dhe pala pajiset me fletëpagesë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Prej dites së lëshimit të fletëpageses deri në regjistrimin e automjetit

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri I prindit) Mbimeri
  • Tipi i automjetit
  • Targat e regjistrimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leja e qarkullimit të automjetit (Kopje)
  • Vërtetimin e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Vërtetimin e taksës në firmë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion