REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za korišcenje prostora na javnim površinama u svrhu obavljanja gradevinskih radova

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Gradani i preduzeca mogu koristiti javni prostor u toku svojih gradevinskih radova (za gradevinski materijal, gradevinska vozila itd.)

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 mesec

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion