REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Qytetari pajise me certifikatë e cila e vërteton gjendjen civile të tijë/sajë pas lidhjes së kurorës martesore.

Përshkrimi:

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përjetshëm. (Përderisa vazhdon gjendja e njejtë civile.)

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion