REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfytëzimin e hapsirës së brendshme të objektit të Shkollës së Muzikes

Drejtoria komunale e Arsimit

Qëllimi: Shfrytëzimi i salles koncertale të objektit të shkolles së muzikes.

Përshkrimi: Pala bën kerkesën në zyren e pranimit, lënda i percjellet Drejtorisë Komunale të Arsimit, dhe Drejtoria në bashkpunim me Shkollen kthen përgjigje.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Numri i telefonit
  • Kontakt informatat
  • Datat për të cilat hapsira kërkohet për shfrytëzim

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 10

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit apo OJQ''së (Kopje)
  • Leternjoftimin (Kopje)
  • Dokument-koncepti i aktivitetit (projekti) i cili do të mbahet (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion