REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dorëzimi i informatave për biznesin

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Sigurimi i certifikatës me informatat e ndërmarrjes.

Përshkrimi: Pronari apo përfaqësuesi i cili ka nevojë për ketë shërbim duhet të paraqitet në QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të bëjë plotësimin e formularit përkatës dhe të paiset me këtë dëshmi.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari
  • Numri i biznesit
  • Emri i biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimet (Origjinal)
  • Certifikata kopje (Kopje e vertetuar)
  • Formulari (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion