REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shtimi aktivitetit për Shoqëri Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë shtimin e veprimtarisë, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve të kësaj kategorie të bisnesit.

Përshkrimi: Pronarët e shoqërive aksionare mund të bëjnë shtimin e aktivitetit në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit A7 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me aktivitetin e ri.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari A7
  • Informacionet mbi aplikuesin
  • Veprimtaritë e biznesit (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
  • Nënshkrimi dhe data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A7 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion