REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetimi i Kopjes si Kopje Autentike

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Vërtetimi i kopjes së dokumentit përkatës si autentike me origjinalin

Përshkrimi: Pala e cila ka nevojë për vërtetim të certifikatës si autentike duhet të paraqitet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit) për të realizuar një kërkesë të tillë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari
  • Numri i biznesit
  • Emri i biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Origjinal)
  • Kopja e certifikates (Kopje)
  • Formulari (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion