REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetimi për Pronarët dhe Drejtorët

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Qëllimi është paisja e biznesit me dëshmi me shkrim që vërteton se pala në fjalë është drejtori apo pronari i subjektit ekonomik.

Përshkrimi: Pala e cila ka nevoje për ketë lloj dokumenti duhet të paraqitet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të bëjë kërkesë që t'i lëshohet një dokument i tillë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certifikata e Biznesit (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion