REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shuarje e biznesit -Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërisë komandite të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesi i shoqërisë komandite mund të bëjë shuarjen e biznesit përmes plotësimit të formularit D i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit të aplikacionit dhe dokumenteve të nevojshëm, brenda afatit të përcaktuar me ligj, pronarit do t'i konfirmohet shuarje e biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (NUK KA)
 • Vërtetimi i ATK-së (NUK KA)
 • Formulari D (NUK KA)
 • Fletëpagesa (NUK KA)
 • Certifikat orgjinale e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi per shuarjen vullnetare (NUK KA)
 • Vendimi per shuarje nga gjykat ekonomike (Origjinal)
 • Vendimi per emrimin e likuidatorit (Origjinal)
 • Raporti i likudidatorit (Origjinal)
 • Shpllja ne shtyp 30 dite para aplikimit ne QRB (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion