REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shuarja e Biznesit Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të ortakërisë së përgjithshme të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesi i ortakërisë së përgjithshme mund të bëjë shuarjen e biznesit përmes plotësimit të formularit D i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit dhe dokumenteve të nevojshëm, brenda afatit të përcaktuar me ligj, pronarit do t'i konfirmohet shuarja e biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimi i ATK-së (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Certifikata e Regjistrimit- Biznesit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion