REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shuarja e Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë pronarëve të ndërmarrjeve individuale të bëjnë shuarjen e biznesit të tyre, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Pronari i biznesit individual mund të bëjë shuarjen e biznesit përmes plotësimit të formularit D i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit dhe dokumenteve të nevojshëm, brenda afatit të përcaktuar me ligj, pronarit do t'i konfirmohet shuarja e biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vërtetimi i ATK-së për shuarje (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Certifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për shuarjen vullnetare (Origjinal)
 • Vendimi për shuarje nga gjykata ekonomike (Origjinal)
 • Vendimi për emërimin e likuidatorit (Origjinal)
 • Raporti i likuiditetit (Origjinal)
 • Shpallja në shtyp 30 ditë para aplikimit në Qendra Komuale Biznesit- QKB (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion