REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i aksionarëve për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesit e shoqërive aksionare mund të bëjnë ndërrimin e aksionarëve përmes plotësimit të formularit A8 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi i drejtorit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari A8 Emri i biznesit
 • Emrat e vjeter të Aksionerëve të biznesit të shlyer
 • Aplikuesi
 • Pronarët e biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Vendimi për ndrrimin e aksionarëve (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A8 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion