REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i aksionarëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e aksionareve, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesit e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar mund të bëjnë ndërrimin e aksionareve përmes plotësimit të formularit A8 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi i drejtorit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

 • Formulari A8 Emri i biznesit
 • Emrat e vjeter të Aksionerëve të biznesit të shlyer
 • Pronarët e biznesit
 • Aplikuesi
 • Pronarët e biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e aksionarëve (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A8 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion