REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i Agjentit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrimin e agjentit, si dhe të bëhet evidentimi i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesit e shoqërive aksionare mund të bëjnë ndërrimin e agjentit përmes plotësimit të formularit A9 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi i drejtorit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

  • Formulari A9 Emri i biznesit
  • Emrat e vjeter të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin e drejtorit ose agjentit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion