REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim/shtim i njësisë për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësoj pronarëve të bizneseve individual të bëjnë ndrrimin/shtimin e njesisë së re në veprimtarin e tyre, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorinë e ketyre bizneseve në komunë.

Përshkrimi: Pronarët e biznesit individual mund të bëjnë ndërrimin/shtimin e njësisë në veprimtarin e tyre përmes plotësimit të formularit B i cili mund të gjendet ne zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi/shtimi i njësisë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari B Tipi i fletëparaqitjes
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njësitë
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion