REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i adresës për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësoj pronarëve të shoqërive komandite të bëjnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Përshkrimi: Pronarët e shoqërive komandite mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes tyre përmes plotësimit të formularit A3 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë, dhe me adresën e re të biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Formulari A3
 • Emri tregtar
 • Adresa e vjetër biznesit
 • Adresa e re e biznesit
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin e adresës (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A3 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata Biznesit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion