REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i drejtorit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve të shoqërive të huaj tregtare të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesit e shoqërive të huaj tregtare mund të bëjnë ndërrimin e drejtorit përmes plotësimit të formularit A9 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusit do t'i konfirmohet ndërrimi i drejtorit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

  • Formulari A9
  • Emrat e vjetër të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndërrimin e drejtorit ose agjentit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion