REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i drejtorit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë përfaqësuesve te shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e drejtorit, si dhe të bëhet evidentimin i ndryshimeve në këto subjekte.

Përshkrimi: Përfaqësuesit e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar mund të bëjnë ndërrimin e drejtorit përmes plotësimit të formularit A9 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit) . Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit te përcaktuar me ligj, aplikusi do t'i konfirmohet pranimi i ndërrimit të drejtorit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari A9
  • Emrat e vjetër të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin/shtimin e kapitalit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion