REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim/shtim i kapitalit për Shoqëritë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësoj pronarëve të shoqërive aksionare të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit, si dhe evidentimin e ndryshimeve të subjekteve kesaj kategorie të bisnesit.

Përshkrimi: Pronarët e shoqërive aksionare mund të bëjnë ndërrim/shtim të kapitalit përmes plotësimit të formularit A6 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(qendra komunale e biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj aplikusit do t'i konfirmohet ndërrim/shtim i kapitalit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

 • Formulari A6
 • Kapitali i ndryshuar
 • Pronarët e biznesit
 • Informata plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendimi për ndërrimin/shtimin e kapitalit (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A6 (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion