REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i adresës së Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë pronarëve të ndërmarrjeve individuale të bejnë ndërrimin e adresës, si dhe evidentimin e ndryshimeve në kategorine e këtyre bizneseve në komunë.

Përshkrimi: Pronarët e biznesit individual mund të bëjnë ndërrimin e adresës së ndërmarrjes tyre përmes plotësimit të formularit B i cili mund të gjendet në zyrat e QKB (qendra komunale e biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatë dhe me adresën e re të biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari B
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njësitë
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Formulari B (Kopje)
 • Fletëpagesa (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion