REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrim i Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësoj të gjithë të intersuarve të themelojnë biznes individual, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndermarrjeve në komunë.

Përshkrimi: Pala e interesuar të themeloj biznes individual duhet vizitoj QKB (Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin B1. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj pala do të pajiset me Certifikatën e Biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari B
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion