REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësojë të gjithe të intersuarve të themelojnë shoqeri aksionare, si dhe të bëjë evidentimin e të gjitha ndërmarrjeve aksionare në komunë.

Përshkrimi: Pala e interesuar të themeloj shoqëri aksionare duhet vizitoj QKB(Qendra Komunale e Biznesit) dhe të plotësoj formularin A0. Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj aplikusi do të pajiset me certifikatën e biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari A0
  • Emri tregtar
  • Adresa e biznesit
  • Tipi i biznesit
  • Data e konstituimit
  • Numri i punëtorëve
  • Kapitali themelor
  • Veprimtaritë
  • Informata për pronarët e biznesit
  • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
  • Agjenti i regjistruar
  • Informata mbi njësitë
  • Informata plotësuese
  • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
  • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari A0 (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Marrëveshja për shoqërinë (Origjinal)
  • Statuti i shoqërisë (Origjinal)
  • Fletëpelqimi për agjentin e regjistruar (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion