REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registrovanje inostrane poslovne organizacije

Direkcija za ekonomski razvoj

Qëllimi: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave inostranu privrednu organizaciju i upisivanje tih promena u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Përshkrimi: Zainteresovani podnosioci prijava koji žele da osnuju inostranu privrednu organizaciju bi trebalo da posete OPC (Opštinski poslovni centar) i ispune obrazac B za pojedinacna preduzeca i partnerstva, kao i obrasce A0 i LLC. Akcionarska društva i inostrana preduzeca Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

 • Formular A0 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Broj radnika
 • Osnivacki kapital
 • Aktivnosti
 • Podaci o vlasnicima preduzeca
 • Direktor - bord direktora
 • Registrovani agent
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pasoši (Overena kopija)
 • Odluka o otvaranju filijale na Kosovu (Originalna)
 • Kopija statuta iz (zemlje porekla) (Originalna)
 • Formular A0 (Originalna)
 • Pismo saglasnosti za (lokalnog) registrovanog agenta (Originalna)
 • Kopija overenog uverenja iz zemlje porekla. (NEMA)
 • Odluka nadležnog suda da preduzece postoji (overeno kod notara) (Originalna)
 • Ovlašcenje podnosioca prijave, ukoliko se razlikuje od vlasnika (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion