REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Mbledhja e të hyrave vetanake të cilat i diktohen buxhetit të kuvendit komunal.

Përshkrimi: Subjektet afariste janë të regjistruara, përcaktohet taksa në firmë sipas shifres veprimtarisë dhe përcaktohet kategoria. Shuma e cila caktohet sipas vendimit nga kuvendi komunal subjekti eshtë i obliguar të bëhet pagesa në dy keste vjetore. Me prezantimin e fletëpageses nga subjekti afariste bëhet regjistrimi i pageses.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion