REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Dhënia e mundësisë pronarit të ndërmarrjes që të ndryshojë emrin e ndërmarrjes, si dhe evidentimin e këtyre ndryshimeve.

Përshkrimi: Pronarët e biznesit individual mund të bëjnë ndërrimin e emrit të ndërmarrjes së tyre përmes plotësimit të formularit standard B i cili mund të gjendet në zyret e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikuesi do te pajiset me ndryshimin e kërkuar në biznesin e tij.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

 • Formulari B Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Certifikata e biznesit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion